LOADING CLOSE

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT, ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Eideh Titanilla internetes honlapjának felhasználói, valamint

az általa nyújtott szolgáltatásokat igénybevevők részére

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1.A jelen adatvédelmi szabályzat célja:

Az érintettekkel közölje az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelés jogalapját, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, továbbá, hogy még az adatkezelés előtt tájékoztatást nyújtson az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos tényekről, jogokról, kötelezettségekről.

2. Az adatkezelő:

Eideh Titanilla Cecilia

székhely: 1114 Budapest, Bukarest utca 8-10.2lph 6em./3

adószám: 67854136-1-43

a továbbiakban „Eideh Titanilla Cecilia”

Eideh Titanilla Cecilia Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, amely munkaerő-piaci szolgáltatást nyújt mind munkáltatók, mind munkavállalók részére.

Az „Eideh Titanilla Cecilia” tevékenységének egy része kiterjed a munkaerő-közvetítés, szervezés, HR szolgáltatások kiszervezése, tanácsadás területeire.

Az „Eideh Titanilla Cecilia” e tevékenysége keretében üzemelteti a www.karrieredzo.com elnevezésű honlapot, amelyen keresztül a látogatók személyes adataikat is tartalmazó önéletrajzukat tudják a „Eideh Titanilla” részére megküldeni.

„Eideh Titanilla Cecilia” a www.karrieredzo.com honlap látogatói által megadott személyes adatokat, valamint az érintettek által más módon „Eideh Titanilla Cecilia” részére átadott személyes adatokat kezeli.

telefonos elérhetősége: +36303547018

3.Értelmező rendelkezések

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége,   így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,

4. Jogszabályi háttér, alkalmazandó jog:
„Eideh Titanilla” az érintettek személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján kezeli. A jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) az „Eideh Titanilla Cecilia”-nak az itt részletezett adatkezelésére vonatkozik.

5. Az adatkezelés jogalapja:
Az Infotv. 5.§ (1) bekezdése az alábbiakat mondja: 5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés). Az adatkezelés jogalapja tehát az érintett önkéntesen megadott hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések esetén jogszabályi rendelkezések. Az „Eideh Titanilla Cecilia” az adatfelvételkor az érintettet tájékoztatja arról, hogy adatai kezelésére jelen Szabályzat az irányadó; ezen túlmenően az „Eideh Titanilla Cecilia” jelen Szabályzatot az érintettek számára folyamatosan hozzáférhetővé teszi. Az érintettek a jelen Szabályzatot adataik megadásakor fogadják el. Jelen Szabályzat elfogadásával  az érintett igazolja, hogy tájékoztatást kapott az adatkezelési szabályokról és az adatkezeléshez hozzájárult. 4 Az érintettek a jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az „Eideh Titanilla Cecilia” a személyes adataikat a Szabályzatban felsorolt célok érdekében kezelje. Amennyiben a személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, az „Eideh Titanilla Cecilia” az adatokat az érintett külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően casak is az „Eideh Titanilla Cecilia”-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az „Eideh Titanilla Cecilia”, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll), kezelheti.

7. Az adatkezelés elvei

„Eideh Titanilla” törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelése során az alábbi elvek érvényesüljenek:  – személyes adat kezelésére csak a Szabályzatban meghatározott célból kerül sor (célhoz kötöttség); – az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak, ide értve a kezelt adatkört is (tisztességes és törvényes adatkezelés); – a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;   – az adatok pontosak, teljesek és időszerűek (pontosság, teljesség, naprakészség); – ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen; – az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek – adatbiztonság; – az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező (az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye)

8. Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja az „Eideh Titanilla” szolgáltatásainak nyújtása és fejlesztése. “Eideh Titanilla Cecilia” az érintettek adatait az alábbi célok érdekében kezeli:   – Az érintett beazonosítása, az érintettel való kapcsolattartás; – Az érintett munkaviszony szempontjából jelentős képzettségének, képességeinek, igényeinek a feltárása; – Az érintett részére megfelelő munkahely és munkakör felkutatása; – Az érintett és a potenciális munkáltató közötti kapcsolat létrehozása;  – Az érintett és a potenciális munkáltató közötti munkaviszony fenntartásának elősegítése; – Az érintett szakmai fejlődésének nyomon követése, segítése;; – Az érintett adatait „Eideh Titanilla Cecilia” a továbbiakban is kezeli, az adatkezelés célja egy esetlegesen új lehetőségek felajánlása; – Az érintett tájékoztatása  „Eideh Titanilla Cecilia” érintett számára nyújtott szolgáltatásairól, az érintett szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó lehetőségeiről; – Ha az érintett regisztrál a www.karrieredzo.com, feliratkozik a hírlevélre, tájékoztató levélre, állásajánlatokról szóló levélre, az adatkezelés célja az „Eideh Titanilla Cecilia” által nyújtott szolgáltatásokról szóló 5 hírlevél megküldése. Az érintett a feliratkozással kifejezetten hozzájárul a hírlevelek küldéséhez, azzal, hogy a hírlevelek az „Eideh Titanilla cecilia” szolgáltatásait mutatják be, amelyek reklámnak minősülhetnek. Az érintett tehát a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére az „Eideh Titanilla Cecilia” olyan reklámot küldjön, amely kizárólag az ő és stratégiai partnerek szolgáltatásairól ad tájékoztatást.

9. A kezelt adatok köre

„Eideh Titanilla Cecilia” az érintett alábbi személyes adatait kezeli: – Az érintett természetes személyazonosító adatai (név, születési hely és idő, állampolgárság, lakcím, nem, családi állapot);  – Kapcsolattartáshoz szükséges adatok ( levelezési cím, telefonszám, e-mail cím); – Az érintett iskolai végzettségére, egyéb képesítésére, nyelvtudására vonatkozó adatok; – Az érintett korábbi munkaviszonyaival, munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos adatok, szakmai pályára vonatkozó egyéb adatok; – Az érintett munkaviszonyával, munkakörével (ide értve a lehetséges munkaviszonyokat, munkaköröket is) kapcsolatos, felkészültségre, alkalmasságra vonatkozó adatok; – Az érintett által a szakmai önéletrajzban, vagy más módon megadott egyéb adatok; – Az egyes jogi kötelezettségekkel kapcsolatos adatok (bevallások, adatszolgáltatások).

10. Az adatok felvétele

„Eideh Titanilla Cecilia” az alábbi forrásból származó adatokat kezeli: – Az érintett által megadott személyes adatok; – Az érintett által harmadik személynek megadott adatok, amennyiben az adatok átadásához az érintett hozzájárult. A fentiek alapján az adatok felvétele az alábbi módokon történhet:

„Eideh Titanilla Cecilia” által közzétett (online vagy offline) hirdetés útján: az „Eideh Titanilla Cecilia” több portálon, újságban, hirdet, az érintettek a hirdetésre válaszolva adják meg személyes adataikat. – Közvetlen regisztráció: az érintett regisztrálhat az „Eideh Titanilla Cecilia” által működtetett www.karrieredzo.com. – „Kapcsolat”:  „Eideh Titanilla Cecilia” adatokat vesz át azokból a nyilvántartásokból, amelyekbe az érintett kifejezetten munkakeresés céljából, az átvétel tényének ismeretében adja meg adatait. -A fentieken túlmenően az „Eideh Titanilla Cecilia” kezeli az érintett által megadott személyes adatokat, valamint azokat az adatokat, amelyek az „Eideh Titanilla Cecilia” és az érintett közötti kapcsolat során keletkeznek (pl. érintett munkavégzésével kapcsolatos adatok).

11. Az adatok tárolása

„Eideh Titanilla Cecilia” az elektronikus módon rögzített adatokat az informatikai rendszerében („Karrieredző adatbázis) tárolja. Ennek során, a papír alapon közölt adatok is rögzítésre kerülnek. A papíralapon rögzített adatokat az „Eideh Titanilla Cecilia” tárolja, az iratkezelésre vonatkozó szabályok figyelembevételével Az érintett kérésére az „Eideh Titanilla Cecilia” az adatokat minden esetben törli. 6 13.

Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, az adatok felhasználása Az érintett által megadott személyes adatokhoz kizárólag az „Eideh Titanilla Cecilia” érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges. A kezelt adatokat az „Eideh Titanilla Cecilia” továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ha azt jogszabály teszi kötelezővé.  „Eideh Titanilla Cecilia” jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja.

14. Adatfeldolgozó igénybe vétele

„Eideh Titanilla Cecilia” az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az „Eideh Titanilla Cecilia” döntéseinek végrehajtására jogosult, az „ Eideh Titanilla Cecilia” utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az „ Eideh Titanilla Cecilia” felelősségét nem érinti.Az „ Eideh Titanilla Cecilia” az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

15. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése

Az érintett kérheti személyes adatainak az „ Eideh Titanilla Cecilia” nyilvántartásából való törlését.  Ha a személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, az „ Eideh Titanilla Cecilia” az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, az „ Eideh Titanilla Cecilia”-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az „ Eideh Titanilla Cecilia”, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll). Az adatokat csak az adatkezelési cél megvalósulásáig lehet kezelni – a jogszabályon alapuló adatkezelések

16. Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél: – tájékoztatását személyes adatai kezeléséről; – személyes adatainak helyesbítését; – személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az érintettnek jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését  „ Eideh Titanilla Cecilia”-tól kérje.

17. Az érintett felelőssége

Az érintettek csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása – hozzájárulás hiányában – jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén az „Eideh Titanilla Cecilia” az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

18. Adatvédelmi nyilvántartás

„ Eideh Titanilla Cecilia” az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba bejelentette.  Bizonylatszám 2016\DP\000612

Jogérvényesítés Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az „ Eideh Titanilla Cecilia”-hoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az „ Eideh Titanilla Cecilia” a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet tájékoztatja. Az érintett jogainak megsértése esetén is bírósághoz fordulhat. Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) jogorvoslati lehetőséggel, panasszal. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók 5. Telefon: + 36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu